ShareTôi đã nhờ chatgpt tạo web như thế nào?

11.06.2024 / 10:19
hoangchan
Bài đăng: 105
Member
Samsung j2

Xin chào, tôi là Yukenz

Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, ngồi rảnh nên thử nhờ chatgpt làm 1 danh sách phát nhạc trên web. Và kết quả tôi đã có 1 trang web phát nhạc theo danh sách.

Tôi đã nhờ chatgpt tạo web như thế nào?

- hãy tạo cho tôi 1 danh sách phát nhạc bằng html, css và js

- danh sách phát theo thứ tự

- phân trang, mỗi trang có 5 bài hát

[IMAGE]

Kết quả

HTML5
 1. <!DOCTYPE html>
 2. <html lang="en">
 3. <head>
 4. <meta charset="UTF-8">
 5. <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 6. <title>Music Player with Playlist</title>
 7. <link rel="stylesheet" href="/nhactui/style.css">
 8. </head>
 9. <body>
 10.  
 11. <div class="audio-player">
 12. <h3 id="title">Song Title</h3>
 13. <audio id="audio-player" controls preload="auto"></audio>
 14. <div class="playlist">
 15. <ul id="playlist"></ul>
 16. </div>
 17. <div class="pagination" id="pagination"></div>
 18. </div>
 19.  
 20. <script src="/nhactui/script.js"></script>
 21.  
 22. </body>
 23. </html>

JAVASCRIPT
 1. document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() {
 2. var audioPlayer = document.getElementById('audio-player');
 3. var playlistElement = document.getElementById('playlist');
 4. var paginationElement = document.getElementById('pagination');
 5. var titleElement = document.getElementById('title');
 6. var tracks = [
 7. {
 8. url: "https://cdn.wapka.io/00cy8h/2a8b1f762414deaa931ecc9391fbdbb1/hay-chi-em-cach-quen-anh-yumi-nkj.mp3",
 9. title: "Hãy chỉ em cách quên anh Yukenz - Yumi Nkj"
 10. },
 11. {
 12. url: "https://cdn.wapka.io/00d3ak/dbe3314f6343fa169a45bd7abe5940e3/loi-hua-jp2-yushin.mp3",
 13. title: "Lời hứa - YuShin"
 14. },
 15. {
 16. url: "https://cdn.wapka.io/00d3cl/2e9f5993a59153999d040369135490c7/loi-hua-nhi.mp3",
 17. title: "Lời hứa - Nhi"
 18. },
 19.  
 20. {
 21. url: "https://cdn.wapka.io/00d3dp/163813bde9ef1ef6b4125d4fe89bb1e2/loi-hua-jani.mp3",
 22. title: "Lời hứa - Jani"
 23. },
 24. {
 25. url: "https://cdn.wapka.io/00d3dy/2005aedd48f8a98fb1f58aa78f8b5f52/loi-hua-jani1.mp3",
 26. title: "Lời hứa - Jani 2"
 27. },
 28. {
 29. url: "https://cdn.wapka.io/00d3e2/d73aeddcf1fd68e2e1fddd1cca847123/loi-hua-remix.mp3",
 30. title: "Lời hứa - Remix"
 31. },
 32. {
 33. url: "https://cdn.wapka.io/00d3em/e5b3784d2218de8775e3df4eebb189d8/loi-hua-mo1.mp3",
 34. title: "Lời hứa - MOLL"
 35. },
 36. {
 37. url: "https://cdn.wapka.io/00d3er/868314b6b2ad6344272c7c878a55a1cf/loi-hua-edm.mp3",
 38. title: "Lời hứa - EDM"
 39. },
 40. {
 41. url: "https://cdn.wapka.io/00d3ex/5b58c38fc9dbd9987d5b1a86fe88c40a/loi-hua-edm1.mp3",
 42. title: "Lời hứa - EDM1"
 43. },
 44. {
 45. url: "https://cdn.wapka.io/00d3fg/777e70ac2d10fb21e9f10d9b1672445b/loi-hua-janii2.mp3",
 46. title: "Lời hứa - Jani22"
 47. },
 48.  
 49.  
 50.  
 51. // ... thêm các bài hát khác ở đây
 52. {
 53. url: "https://cdn.wapka.io/00d3ck/39aff88bd2fe932e41a1a11859c3abe1/loi-hua-yukenz.mp3",
 54. title: "Lời hứa - Yukenz"
 55. }
 56. ];
 57. var currentTrack = 0;
 58. var currentPage = 1;
 59. var tracksPerPage = 5;
 60.  
 61. function setActiveTrack(index) {
 62. var links = document.querySelectorAll('.playlist a');
 63. links.forEach(function(link, i) {
 64. if (i === index) {
 65. link.classList.add('active');
 66. } else {
 67. link.classList.remove('active');
 68. }
 69. });
 70. }
 71.  
 72. function playTrack(index) {
 73. var track = tracks[index];
 74. audioPlayer.src = track.url;
 75. titleElement.textContent = track.title;
 76. audioPlayer.play();
 77. setActiveTrack(index);
 78. currentTrack = index;
 79. }
 80.  
 81. function renderPlaylist(page) {
 82. playlistElement.innerHTML = '';
 83. var start = (page - 1) * tracksPerPage;
 84. var end = Math.min(start + tracksPerPage, tracks.length);
 85. for (var i = start; i < end; i++) {
 86. var li = document.createElement('li');
 87. var span = document.createElement('span');
 88. var a = document.createElement('a');
 89. span.textContent = (i + 1) + '.';
 90. a.href = tracks[i].url;
 91. a.textContent = tracks[i].title;
 92. a.addEventListener('click', function(e) {
 93. e.preventDefault();
 94. var index = Array.prototype.indexOf.call(playlistElement.querySelectorAll('a'), this);
 95. playTrack(start + index);
 96. });
 97. li.appendChild(span);
 98. li.appendChild(a);
 99. playlistElement.appendChild(li);
 100. }
 101. }
 102.  
 103. function renderPagination() {
 104. paginationElement.innerHTML = '';
 105. var totalPages = Math.ceil(tracks.length / tracksPerPage);
 106. for (var i = 1; i <= totalPages; i++) {
 107. var button = document.createElement('button');
 108. button.textContent = i;
 109. if (i === currentPage) {
 110. button.classList.add('active');
 111. }
 112. button.addEventListener('click', function() {
 113. currentPage = parseInt(this.textContent);
 114. renderPlaylist(currentPage);
 115. renderPagination();
 116. });
 117. paginationElement.appendChild(button);
 118. }
 119. }
 120.  
 121. audioPlayer.addEventListener('ended', function() {
 122. currentTrack = (currentTrack + 1) % tracks.length;
 123. playTrack(currentTrack);
 124. });
 125.  
 126. renderPlaylist(currentPage);
 127. renderPagination();
 128. playTrack(currentTrack); // Start playing the first track
 129. });

CSS
 1. body {
 2. font-family: Arial, sans-serif;
 3. background-color: #f4f4f4;
 4. display: flex;
 5. justify-content: center;
 6. align-items: center;
 7. height: 100vh;
 8. margin: 0;
 9. }
 10.  
 11. .audio-player {
 12. background: #fff;
 13. border-radius: 8px;
 14. box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 15. padding: 20px;
 16. width: 300px;
 17. text-align: center;
 18. }
 19.  
 20. .audio-player h3 {
 21. margin: 10px 0;
 22. font-size: 1.2em;
 23. }
 24.  
 25. .audio-player audio {
 26. width: 100%;
 27. margin-top: 10px;
 28. }
 29.  
 30. .playlist {
 31. margin-top: 10px;
 32. text-align: left;
 33. }
 34.  
 35. .playlist ul {
 36. list-style: none;
 37. padding: 0;
 38. }
 39.  
 40. .playlist li {
 41. margin: 5px 0;
 42. display: flex;
 43. align-items: center;
 44. }
 45.  
 46. .playlist li span {
 47. margin-right: 10px;
 48. font-weight: bold;
 49. }
 50.  
 51. .playlist a {
 52. text-decoration: none;
 53. color: #3399ff;
 54. display: block;
 55. flex: 1;
 56. padding: 5px;
 57. border-radius: 4px;
 58. }
 59.  
 60. .playlist a:hover, .playlist a.active {
 61. background: #3399ff;
 62. color: #fff;
 63. }
 64.  
 65. .pagination {
 66. margin-top: 10px;
 67. text-align: center;
 68. }
 69.  
 70. .pagination button {
 71. padding: 5px 10px;
 72. margin: 2px;
 73. border: none;
 74. background-color: #3399ff;
 75. color: white;
 76. border-radius: 4px;
 77. cursor: pointer;
 78. }
 79.  
 80. .pagination button.active {
 81. background-color: #0056b3;
 82. }

Tôi đang thử cho nó tạo 1 blog bằng php. Sau khi hoàn thiện tôi sẽ tiếp tục chia sẻ .chúc mọi người nghe nhạc của tôi vui vẻ

Đề Mô: Lời Hứa

Edited hoangchan (11.06.2024 / 10:23)
Yesterday, 10:40
hoangchan
Bài đăng: 105
Member
Samsung j2

Để bắt đầu Bước 2: Lập trình Ứng dụng Web, bạn cần tạo một số tệp tin cơ bản để phát triển ứng dụng của mình. Dưới đây là một số tệp tin quan trọng mà bạn có thể cần tạo:

1. **index.php (hoặc index.html)**: Đây là tệp tin chính của ứng dụng web của bạn, nơi mà bạn sẽ bắt đầu viết mã PHP hoặc HTML để hiển thị nội dung và giao diện cho người dùng.

2. **config.php**: Tệp tin này chứa các thông tin cấu hình cần thiết cho kết nối đến cơ sở dữ liệu SQL, như thông tin máy chủ MySQL (hoặc MariaDB), tên người dùng, mật khẩu, và tên cơ sở dữ liệu.

3. **functions.php (hoặc tên tệp tin tùy chọn)**: Đây là nơi bạn sẽ đặt các hàm PHP để thực hiện các tác vụ phổ biến như kết nối đến cơ sở dữ liệu, truy vấn SQL, xử lý dữ liệu, và các tác vụ logic khác.

4. **style.css**: Nếu bạn đang phát triển giao diện web, bạn sẽ cần tạo một tệp CSS này để định dạng và tùy chỉnh giao diện của trang web.

5. **js/script.js (hoặc tên tệp tin tùy chọn)**: Nếu bạn cần thêm tính năng tương tác với người dùng bằng JavaScript, bạn có thể tạo tệp tin này để chứa mã JavaScript.

6. **header.php và footer.php (hoặc tên tệp tin tùy chọn)**: Đây là các tệp tin bao gồm mã PHP để hiển thị phần đầu và chân trang của trang web, giúp tái sử dụng mã và dễ bảo trì.

7. **Tệp tin để xử lý các yêu cầu cụ thể như đăng nhập, đăng ký, hiển thị bài đăng và chatroom**: Tùy vào thiết kế ứng dụng của bạn, bạn cần tạo các tệp tin PHP để xử lý các yêu cầu từ người dùng, ví dụ như `login.php`, `register.php`, `view_post.php`, `chatroom.php`, ...

8. **Các tệp tin hình ảnh, multimedia (nếu có)**: Nếu ứng dụng của bạn có chứa hình ảnh, video, âm thanh, bạn cần tạo thư mục và tệp tin để lưu trữ và hiển thị chúng trên trang web.

Những tệp tin này chỉ là một phần cơ bản, và tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của dự án, bạn có thể cần phát triển thêm các tệp tin và cấu trúc thư mục phù hợp. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tạo và tổ chức các tệp tin này và sau đó tiến hành viết mã để triển khai các chức năng mong muốn trong dự án của mình.