AskGiải thích dùm điều kiện

4 bài đăng
13.02.2017 / 20:27
kayer
Bài đăng: 240
Member
Đã đủ 18 dấu + làm người lớn

m.n giải thích dùm điền kiện này hoạt động ntn?:

PHP
  1. <?php if($_POST['ten']!=NULL AND $_POST['tuoi']!=NULL){echo '123';} ?>
13.02.2017 / 21:32
SinhThanhW
Bài đăng: 5
Member

Nếu tên không trống và tuổi k empty thì in ra kết quả

14.02.2017 / 05:55
TrieuLuan
Bài đăng: 453
Member
Happy New Year

Nên dùng or thay cho and thì chuẩn hơn. Vì nếu bỏ trống tên và chỉ nhập tuổi câu lệnh vẫn thực hiện

21.02.2017 / 22:09
tuanls
Bài đăng: 32
Member
Http://PHUDU9X.CF

Hàm kia bị rỗng mất rồi